کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی سبزینه
مدیریت: مهندس رضا رفیعی
فروشگاه مجاز سم، کود، کلیه نهاده ها و ابزار آلات کشاورزی، مشاوره و ویزیت