اغذیه -رستوران -سفره خانه
بهار
مدیریت: عباس محمدی
چلوکبابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ امین، بلواربهار، جنب طباخی کاخ پلاک: 32