اغذیه -رستوران -سفره خانه
خرم
مدیریت: محمدرضا نجفی
کبابسرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
حکیمیه، فازیک، خ خرم، نبش پگاه