طباخی - سیراب شیردان
طباخی داریوش - طباخی - تهرانپارس - دماوند
مدیریت: علی فیضی
طباخی