الکترونیک (خدمات)
ادیب آسیا تجهیز
مدیریت: حسین باقری
تامین تجهیزات برق صنعتی