آسانسور-بالابر
آسانسور مهرگان
مدیریت: اکبر علیپور
آسانسور ، بالابر