خیمه-چادردوزی
ساحل
مدیریت: داوود یادگاری
مرکزپخش انواع چادروخیمه