کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
لوازم کشاورزی و باغبانی تاک
مدیریت: فیروز ماندگاریان
لوازم کشاورزی و باغبانی، کلیه سموم کشاورزی و خانگی ، انواع کود ، بذر و آفت کشهای تخصصی