خیمه-چادردوزی
صحرا
مدیریت: احمد افشار
خیمه - چادر دوزی