فرهنگسراها
کتاب خانه شیخ اشراق
مدیر:
ظرفیت ۲۸۵ نفر تعداد کتاب ها کتاب خانه ۲۵۳۴۸تعداد اعضا ۳۵۹۱ نفر است
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره