فرهنگسراها
کتاب خانه امید
مدیر:
دارای ۱۸۰۰۰ جلد کتاب و بخشهاي جانبي چون بخش مرجع، نشريات، فني، کودک و نوجوان، کمک آموزشي، بانک CD و... به اضافه ۳۰۰۰ عضو فعال می باشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، قنات کوثر، شهرک امید