مدیر:
اکرم زاهدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
میدان رسالت ، اوایل خیابان هنگام ، پلاک 49
آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی شایگان
آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی شایگان
آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی شایگان
آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی شایگان
آموزشگاه خیاطی و صنایع دستی شایگان
آموزشگاه خیاطی شایگان