پيروزي
مدیریت:
پایگاه انتقال خون
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خيابان پيروزي ،   بين خيابان اول و دوم نيروي هوايي پلاك271