دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر رضایی
مدیر: دکتر فاطمه رضایی
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ شهید نامجو - چ عظیم پور - روبروی داروخانه پیام پلاک: 423