طباخی - سیراب شیردان
طباخی سنتی
مدیریت: سعید بهروزنیا
طباخی و کله پاچه ای (سرویس رایگان در محدوده)