خیمه-چادردوزی
حامد
مدیریت: محمدقاسم متقی
خیمه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
م سپاه - خ سپاه پلاک: 182