خیمه-چادردوزی
شیروانی
مدیریت: علیرضا شیروانی
انواع چادرمسافرتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سپاه شمالی نبش میدان سپاه