طباخی - سیراب شیردان
طباخی صبح تهران
مدیریت: کریمی
صبحانه کامل (مغز، زبان، پاچه، بناگوش، چشم، سیراب شیردان)