سیستم برودتی و گرمایشی
فرا سرد کاران
مدیریت: محمدامین خلج
قطعات سرد خانه و چیلر، تهیه و توزیع قطعات، طراحی و اجرا