اغذیه -رستوران -سفره خانه
طاق بستان
مدیریت: صابر کمالی
اغذیه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
م پروین - خ196شرقی -خ 135 شمالی - بین 196و198 پلاک: 151