ماشین و هواپیماهای رادیو کنترلی
پژواک هابی
مدیریت: کاوه
انواع هواپیما
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
رسالت - مسجد الرسول پلاک: 9