خیاطی-مزون-خرج کاری
لحاف دوزی طاهری
مدیریت: خیراله و ناصر طاهری
لحاف دوزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
شعبه2: فرجام، جنب سراج،
شعبه1: تهران پارس، اتوبان باقری، 196 غربی، پلاک: 131