موسسات و انجمن های خیریه
حمایت از معلولین نور پیغمبر اکرم(ص)
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خیابان قزوین – دو راهی قپان – خیابان عبید زاکانی کوچه شهید مهدوی پلاک: 31