ظروف کرایه
قیصری
مدیریت: اسماعیل قیصری
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک-آیت-چ تلفنخانه پلاک: 205