آسانسور-بالابر
تجارت آسیا
مدیریت: ابوالفضل بمبمی
آسانسور