خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی شریفی
مدیر: میرآقا شریفی
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
خیابان پیروزی، خیابان کریمشاهیان، پلاک: 349