موسسات و انجمن های خیریه
انجمن دبيرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
شهرک قدس,ميدان صنعت,خ سيمای ايران,وزارت بهداشت طبقه هشتم