موسسات و انجمن های خیریه
انجمن جامعه دندان پزشکی ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
823369
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خيابان خردمند (نبش چهل متری) . خيابان کريم خان پلاک: 127