موسسات و انجمن های خیریه
انجمن کالج بين المللی دندان پزشکان- ناحيه ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
-