فرهنگسراها
خانه فرهنگ نصر
مدیر:
دارا ی۱۵۰ متر مربع در دو طبقه می باشد.در زمینه فعالیت ها عمومی و محله ا ی شامل دوره های مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری، کسب مهارت ها حرفه ای، تورهای گردشگری و اردوها بازدید از مناطق تاریخی و فرهنگی سال تاسیس ۱۳۷۶
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
کوی نصر، خیابان چهارم خانه فرهنگ نصر طبقه چهارم