فرهنگسراها
کتاب خانه استاد معین
مدیر:
فرهنگسرا -کتابخانه -نوع مخزن:باز
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
اتوبان شهيد لشگري، شهرك وردآورد، بلوار اصلي