مهر سازی
مهروپلاک
مدیریت: کوکبی
مهرسازی-پلاک سازی و...
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ بهشتی-خ صابونچی-بین خ ایازی وخرمشهر پلاک: 95