فرهنگسراها
مترو
مدیر:
این فرهنگ سرا با هدف بالفعل کردن استعدادهای علاقه مندان در حوزه های : گزارش نویسی، مقاله نویسی، عکاسی خبر، فلم برداری، تدون، تئاتر و ... از علاقه مندان به این حوزه ها دعوت بعمل می آورد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مترو شهید بهشتی