مراکز و ادارات دولتی
مركز اطلاع رساني پتروشيمي  شركت ملي صنايع پتروشيمي
مدیریت:
مركز اطلاع رساني پتروشيمي  شركت ملي صنايع پتروشيمي
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
تهران، خيابان شيخ بهائي شمالي، پلاک 104، طبقه اول