نمایندگی های مرکزی خودرو
ایران خودرو کد نمایندگی1155
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
پل مدیریت - بلوار دریا - روبروی دانشگاه امام صادق