موسسات و انجمن های خیریه
انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خيابان کشاورز, بيمارستان پارس پلاک: 83