طباخی - سیراب شیردان
طباخی قصر
مدیریت: مصطفی احمدی
طباخی - کله پاچه