موسسات و انجمن های خیریه
موسسه پردیس صالحان
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار فرحزادی – چهارراه ارغوان کوچه ایرانی پلاک: 33