موسسات و انجمن های خیریه
انجمن دندان پزشکی کودکان ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
کوی نصر,خيابان پيروزی غربی پلاک: 90