کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
سبزآرا
مدیریت: محمد ولی روگاه
ماشین آلات کشاورزی و باغبانی