کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خاقانی
مدیریت: محمد روگاه
تعمیرگاه انواع ماشین آلات کشاورزی و باغبانی