موسسات و انجمن های خیریه
موسسه خیریه کهریزک
مدیر: حسن احمدی
مرکز نگهداری، توانبخشی و آموزش معلولین و سالمندان غیر دولتی، غیر انتفاعی، مردمی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خیابان مفتح، خیابان ملایری پور، پلاک: 110 طبقه اول واحد 1
ایمیل: