موسسات و انجمن های خیریه
علمی فرهنگی – هنری – معلولین ایران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان سپبد قرنی – خیابان اراک پلاک: 36 طبقه همکف