سالن های تئاتر و آمفی تئاتر
تئاتر- نمایش كانون پرورش فكرى
مدیریت:
سالن های تئاتر و آمفی تئاتر
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان فاطمى، خیابان حجاب