خراساني ها
مدیریت:
کنسیه ها
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
وليعصر-خ زرتشت