صحافی
هرم گرافیک
مدیریت: حسین شعبانپور
صحافی چسب گرم ، فنردوبل جلدسازی و پایه سازی تقویم رومیزی