قطعات الکترونیکی

آرمان

مدیریت: سالک مقدم

منطقه 12 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

شایسته الکترونیک

مدیریت: سیدحسن حسینی

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

تک الکترونیک

مدیریت: سیدرضا دستمالچی

منطقه 12 .

جمهوری - بعداز پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

صنام الکترونیک

مدیریت: غلامی

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - بعداز خ هویزه

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

پل الکترونیک

مدیریت: امیر نگاری

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

پارس سوییچینگ

مدیریت: کیوان منصوبی

منطقه 12 .

جمهوری بعداز پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

پارت الکترونیک

مدیریت: فرهاد نگاری

منطقه 12 .

جمهوری بین خ حافظ و سی تیر

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

بویه نیا

مدیریت: محمد بویه نیا

منطقه 12 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیکی
limited

روژان

مدیریت: محمدتقی توسل باقری

منطقه 12 .

جمهوری بعداز پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

آتیه الکترونیک

مدیریت: حمید برزی

منطقه 12 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

ثبتی

مدیریت: ثبتی

منطقه 12 .

جمهوری - بین حافظ و سی تیر

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

جام جم الکترونیک

مدیریت: آدمی

منطقه 12 .

جمهوری - بعداز پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

معین الکترونیک

مدیریت: جلالی

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

کهربا

مدیریت: حسن تفرچی

منطقه 12 .

جمهوری - بعداز پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

پارسان الکترونیک

مدیریت: مجتبی مرتضی قلی

منطقه 12 .

جمهوری - بعداز پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

رویال الکترونیک

مدیریت: سعید غروی

منطقه 12 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

پریا الکترونیک

مدیریت: محسن نوروزی

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

مستوری

مدیریت: داود مستوری

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

فرید الکترونیک

مدیریت: فرید نظری

منطقه 12 .

جمهوری

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited

جهان الکترونیک

مدیریت: کاظم صمدی

منطقه 12 .

جمهوری - نرسیده به پل حافظ

قطعات الکترونیکی

: قطعات الکترونیک
limited