کمپرسورهای صنعتی-معدنی

کمپرسور اتمسفر

ایرجی راد : 55245340-55258053

- .

جاده قدیم ساوه، بزرگراه سعیدی، مقابل نفت پارس،

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: تولید، تعمیر و تامین انواع قطعات کمپرسور باد