وکلای دادگستری

دفتر وکالت شقاقی و رضائیه

بیژن شقاقی و عبدالعلی رضائیه: 88825828

منطقه 6 .

خ سنایی ، خ خدری

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت افضلی

افضل بهبهانی: 88305451

منطقه 6 .

خ مطهری ، خ امیر اتابک

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت غفوریان

غفوریان: 88528566

منطقه 7 .

خ شریعتی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت فتح الهی

فتح الهی: 88866251

منطقه 6 .

خ مطهری ف بعد از سنایی ، ساختمان طلعت

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت نیک آرا

نیک آرا: 88475915

منطقه 7 .

خ شریعتی ، چ قصر

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت تقوی

تقوی: 77635894

منطقه 7 .

خ شریعتی ، پایین تر از طالقانی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت چهره

چهره: 88300427

منطقه 6 .

خ سنایی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت گلچین منشادی

گلچین منشادی: 88301918

منطقه 6 .

خ سنایی ، خ شاهین ، نبش بن بست پاک

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت نجفی

نجفی اسفاد: 88893428

منطقه 6 .

خ مطهری ، خ لارستان

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی حقوقی و کیفری

دفتر وکالت زاهدی سیانی

زاهدی سیانی: 88823762

منطقه 6 .

خ سنایی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت سردار

سردار: 77515171

منطقه 7 .

خ شریعتی ، بالاتر از طالقانی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت صدیق

صدیق: 77635904

منطقه 7 .

خ شریعتی ، پایین تر از طالقانی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت مجیدی شهریاری

مجیدی شهریاری: 77654394

منطقه 7 .

خ شریعتی ، پایین تر از طالقانی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت آتش بار

آتش بار: 77633467

منطقه 7 .

خ شریعتی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت مشیر فر

مشیر فر: 77645547

منطقه 7 .

خ شریعتی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت

بی عیب خورسند: 88728055-88709910-09121362249

منطقه 6 .

میرزای شیرازی بین بهشتی و مطهری

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت

زمانی: 88747349

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری و حقوقی

دفتر وکالت

رهبر: 88833847

منطقه 7 .

م هفت تیر

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری

دفتر وکالت

وحدت نژاد: 88141259

منطقه 7 .

م هفت تیر

وکلای دادگستری

: قبول دعاوی کیفری