طلق- توری-ورق

شهمیرزادی

شهمیرزادی : 77329459

منطقه 4 .

تهرانپارس وفادار شرقی نرسیده به خ 133

طلق- توری-ورق

: بورس ورق رنگی

پارس ورق

قنائی : 77780016

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم خ جشنواره بعداز چ سیدالشهدا

طلق- توری-ورق

: عرضه انواع ورق