طلق- توری-ورق

پارس ورق

قنائی : 77780016

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم خ جشنواره بعداز چ سیدالشهدا

طلق- توری-ورق

: عرضه انواع ورق